06-13005484 frieling@resolve.nu
Scheiden en kinderen

Scheiden en
Kinderen

Het huwelijk eindigt, maar het ouderschap niet! Natuurlijk weet u dat u als ouder verplicht bent om in het levensonderhoud van uw kind(eren) te voorzien. Het uitgangspunt bij de vaststelling van kinderalimentatie is dat kinderen niet de dupe mogen worden van de scheiding van de ouders. Aan de hand van de behoefte van kinderen en de draagkracht van ouders wordt de hoogte van de kinderalimentatie bepaald.

Hoogte kinderalimentatie

Het rapport “Kosten van kinderen ten behoeve van de vaststelling kinderalimentatie”(1) geeft richtlijnen voor de berekening van de kinderalimentatie en is afhankelijk van:

 • De leeftijd van kinderen
 • Het aantal kinderen
 • De netto-inkomsten van beide ouders vóór de scheiding
 • De ontvangen kinderbijslag en het kind gebonden budget

De te ontvangen kinderalimentatie is niet belast in de inkomstenbelasting en de betaalde kinderalimentatie is ook niet aftrekbaar. Als echtscheidingsbemiddelaar maak ik de berekening voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie om samen met u het definitieve bedrag vast te stellen.

Looptijd

Als ouders bent u verplicht bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van uw kind(eren) tot de leeftijd van 21 jaar.

Ouderschapsplan

Bij een scheiding moeten afspraken worden gemaakt: waar gaan de kinderen wonen en hoe vindt de omgang tussen de ouders en de kinderen plaats. De afspraken over het wonen en de omgang worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Uitgangspunt bij het ouderschapsplan is dat u als ouder een omgangsrecht en een omgangsplicht heeft. De kinderen hebben recht op omgang met beide ouders. Het ouderschapsplan geeft ook invulling aan de verplichting van de ouders om de ontwikkeling van de band van het minderjarig kind met de andere ouder te bevorderen.

1. In het belang van het kind is het contact met beide ouders belangrijk.
2. De wet gaat er van uit dat beide ouders na de scheiding gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de kinderen.

De belangrijkste afspraken die in het ouderschapsplan worden vastgelegd, zijn:

 • woon- en verblijfsplaats van de kinderen;
 • de wijze waarop ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht en de verplichting tot omgang vormgeven;
 • de beslissingsbevoegdheid van ouders (schoolkeuzes, medische ingrepen, maar ook onderwerpen als tatoeages en piercing);
 • de wijze waarop ouders elkaar informeren en raadplegen over gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van hun minderjarige kinderen;
 • de wijze waarop de ouder waar het kind/ de kinderen niet woont/wonen, wordt geraadpleegd door de andere ouder;
 • de wijze waarop derden de ouders informatie dienen te verschaffen;
 • de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen;

Daarnaast komen ook andere zaken aan de orde:

 • waar staan de kinderen ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie?
 • waar zijn welke spullen van het kind?
 • hoe komt het kind van de ene naar de andere ouder?
 • het gebruik van de termen vader en moeder (bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe partner is)
 • hoe regelen we de verzorging van het kind (eten en drinken, kleding, kapper etc.)

Maar ook sport en schoolkeuzes, woonplaats ouders, regels in de opvoeding, zakgeld/financiën, medische zorg en introductie nieuwe partner.

 

(1) = rapport van de werkgroep alimentatienormen NVvR i.s.m. het NIBUD)

Regel vandaag nog uw scheiding bij Resolve

 • Eén vaste bemiddelaar
 • Alles-in-één tarief
 • Inclusief juridische afhandeling